BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Със средства по Програма за развитие на селските райони ще се развива туризъм в общините Искър и Червен бряг

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Основна цел на процедурата:

Насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфична цел 1: Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура.

Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство.

Допустими кандидати по процедурата са:

За комбинация от двата вида дейности от Групи А и Б – интегриран проект, както и само от Група А. Инвестиционни дейности:

  • Община Червен бряг;
  • Община Искър;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

За проекти само от Група Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:

  • Община Червен бряг;
  • Община Искър;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
  • Образователни институции с местно значение – училища и детски градини

Първи срок за подаване на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 08.04.2021 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.05.2021 г. до 17,00 часа

*Втори срок за подаване на проектни предложения:

Начало на прием: 02.08.2021 г.

Краен срок: 02.09.2021 г., 17,00 часа.

*Вторият прием ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

– на електронната страница на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър” на интернет

адрес http://mig-kk.eu/

– на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България –

http://www.eufunds.bg.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!