BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

РУО – Плевен с информация за приема в 8 клас на учениците със СОП, хронични заболявания и от ЦНСТ

Регионално управление на образованието – Плевен публикува информация относно приема в 8 клас за ученици със специални образователни потребности, както и за такива с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип, учениците подават заявления до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в периода от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г., включително.

За учениците със СОП:

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, подаването на заявленията, съпътстващи пакета от документи, се извършва  по електронен път на електронен адрес: resource_centre.pl@abv.bg. На сайта на РЦПППО – Плевен, в рубриката „Дистанционно обучение“ е публикуван образец на заявление, което родителите могат да разпечатат и попълнят. При необходимост от техническа помощ, може да потърсите съдействие от страна на директора на училището, в което се обучава ученикът в VII клас през настоящата учебна година.

Необходими документи:

  1. попълнено и подписано заявление образец;
  2. оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  3. копия на документи, съдържащи информация за здравословното състояние

(ТЕЛК, НЕЛК, протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия, др.) и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика.

Изброените необходими документи към заявлението могат да бъдат подадени чрез лицензиран пощенски оператор до РЦПППО – Плевен на адрес гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“, № 66, както и да  бъдат представени на място в РЦПППО  при спазване на противоепидемичните мерки и съобразно заповедите на МЗ.

Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

За учениците с хронични заболявания и такива, настанени в ЦНСТ:

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, подаването на заявленията, съпътстващи пакета от документи, може да се осъществява на място в РУО – Плевен и по електронен път на електронен адрес: ruo@ruopleven.com. На сайта на РУО – Плевен е публикуван образец на заявление, което може да разпечатате и да попълните. Заявлението може да изтеглите от тук. При необходимост от техническа помощ, може да потърсите съдействие от страна на директора на училището, в което се обучава ученикът в VII клас през настоящата учебна година.

Необходими документи, съпътстващи заявлението:

  1. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
  2. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип.
  3. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно.

Изброените необходими документи към заявлението могат да бъдат подадени чрез лицензиран пощенски оператор до РУО-Плевен, адрес гр. Плевен, ул. „Д. Константинов“, № 23 или да се представят на място заедно със заявлението в стая 303 в РУО – Плевен.

Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и съответно  се оценяват с количествен показател.

При подаване на документите учениците с хронични заболявания, с физически  и сензорни нарушения, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от  домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип СЕ ЯВЯВАТ С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!