BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Посетителски център изграждат в село Байкал със средства от Стратегията за ВОМР

На 13 септември тази година беше подписан тристранен договор между Държавен фонд „Земеделие“, Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник и Община Долна Митрополия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект „Изграждане на Посетителски център – с. Байкал, община Долна Митрополия“. Проектното предложение се реализира по процедура №BG06RDNP001-19.360-S2 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предвижда се преустройство на съществуваща бивша училищна сграда в село Байкал за нуждите на Посетителски център. Сградата ще бъде основно ремонтирана, прилежащият двор ще бъде благоустроен и ще бъде закупено съвременно оборудване. В центъра ще бъдат обособени две зали – зала „Вдъхновение от Дунав“,която да запознава с природното богатство на река Дунав в региона и зала „Под звездите на Дунав“,която да показва Слънчевата система и Космоса от поречието на реката, чрез използването на визуални дигитални средства.Центърът щепредоставя услуги с познавателна и образователна цел основно за деца и ученици.

Проектът е на стойност 149 687.14 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!