BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Общински съвет – Плевен реши да се прехвърли безвъзмездно общински имот на Медицинския университет

Сесия на Общински съвет – Плевен. Изказване на проф.д-р Добромир Димитров, д.м.н. – ректор на Медицинския университет. Снимка – Пресцентър.

Правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на с. Бохот,  заедно с построените в имота три сгради ще бъде прехвърлено  безвъзмездно на Медицински университет – Плевен. Решението бе прието на днешното заседание на Общинския съвет с единодушната подкрепа на съветниците. При обсъждане на предложението в залата присъства и ръководството на вуза, благодарност за подкрепата изказа проф. д-р Добромир Димитров, д.м.н. – ректор на Медицинския университет.

На 6 ноември тази година в общинска администрация е постъпило заявление от проф. д-р Димитров, с което заявява желанието на университета да им се прехвърли безвъзмездно право на собственост върху нежилищния имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Бохот, местността Попово, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: вилна сграда, заедно с построените в имота през 1971 г. три масивни сгради.

Медицински университет – Плевен е държавно висше медицинско училище – юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. С договор от 22.08.2014 г., сключен между Общината и вуза, гореописаният имот е предоставен на висшето училище безвъзмездно за управление за срок от 10 години. Общинският имот се ползва като изнесен учебен център и база за обучението по специалността „Фармация“, както и за други мероприятия, свързани с учебния процес. С оглед сигурността и безопасността на служителите и студентите за имота се налага извършване на текущи поддържащи ремонти дейности, които се финансират от бюджета на университета, се казва в текста на писмото. Заявителят посочва също, че общото състояние на сградите не е добро и е необходим цялостен ремонт, за което университетът ще поеме финансирането. Посочва се също, че броят на студентите в университета нараства, което води и до нуждата от допълнителен сграден фонд.

Съгласно общинската Наредба №7 разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост и/или ограничени вещни права на юридически лица на бюджетна издръжка. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба 7 дарение на имот – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.

Общинският съвет прие решението и оправомощи кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имота.

ОбС – Плевен

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!