BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Общински съвет – Плевен заседава на 26 август по предварителен дневен ред от 20 предложения

Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък /26 август/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Предварителният дневен ред на сесията за м. август включва 20 предложения, първото от тях – присъждане на званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на олимпийските шампионки Ивет Горанова и Стойка Кръстева и техните треньори Ангел Ленков и Борислав Георгиев. На свое заседание, проведено на 16 август, Комисията по чл.39, ал.1 от Наредба №11 на Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” разгледа предложението от Георг Спартански – кмет на Община Плевен, относно присъждане на званието на двете ни олимпийските шампионки и техните треньори. След обсъждане, Комисията подкрепи предложения проект за решение и предлага на Общинския съвет да го утвърди в решение.

Този месец пред местния парламент ще бъде представен Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Общината за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.). Областна администрация – Плевен е разработила Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030 г./, която представлява стратегически документ в няколко основни направления.

Стратегията е приета на заседание на Областния съвет, проведено на 18.06.2021 г. в Плевен и утвърдена със заповед на областния управител. Изискванията за общините, в смисъла на регионалното планиране, се отнасят до разработването на планове за действие, които следват изпълнението на поставените цели и приоритети в Областната стратегия.

Общински съвет – Плевен, предстои да вземе решение и по предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на стадион „Плевен“ за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен”. Стадионът е със статут на частна общинска собственост и се състои от футболен терен, лекоатлетическа писта, трибуни и сгради, заедно с урегулиран поземлен имот, отреден за стадион, паркинги и озеленяване. По кадастрална карта имотът е с площ 52 095 кв.м. С решение от юни 2020 г. на Общинския съвет и договор от август същата година, стадион „Плевен“ е предоставен на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен” за срок от 1 година. В общинската администрация е постъпило предложение от председателя на Управителния съвет на Сдружението за подписване на нов договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на стадион „Плевен“ на ОФК „Спартак Плевен“, във връзка с участието му в първенството на Трета футболна лига.

Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда на ул. „Парашкев Цветков“ №35, е под номер 6 в дневни ред на съветниците. Имотът се ползва за организираното хранене на учениците в училището по силата на договор от 21.04.2011г., сключен за срок от 10 години. От учебното заведение желаят този договор да бъде продължен. Ще бъде разгледано и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост и в учебни заведения на територията на града – постъпилите предложения са от СУ „Иван Вазов“ и Общоградското средношколско общежитие.

Заседанието на 26 август включва още: Одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2020 г.; Приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци; Продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда в Плевен; Разрешаване изработването на проекти за подробни устройствени планове и други.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 26 август, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен –  https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 26.08.2021г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26082021-g

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!