BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Плевен кани на публично обсъждане за трансформиране на поет краткосрочен дълг в дългосрочен

На 05.08.2021 г. Община Плевен завърши и отчете изпълнението на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. За това информират от Пресцентъра на местната управа.

Съгласно условията за изпълнение на проекти на финансиращия орган – Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Община Плевен в качеството си на бенефициент по проекта може чрез междинни искания да възстанови максимум до 80 % от стойността на проекта, за останалите 20 %, необходими за финализиране на проектното изпълнение чрез разплащане с изпълнителите, следва да осигури собствен финансов ресурс или да ползва кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД. В тази връзка Община Плевен използва възможността да поеме кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за което подписа договор за краткосрочен дълг на 04.11.2020 г. със срок за погасяване на главницата до 25.10.2021 г. Възстановяването на главницата по кредита се обезпечава с вземанията на Община Плевен по Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“ и собствени бюджетни средства.

Финалното искане за плащане е депозирано от Община Плевен на 05.08.2021 г., но поради големия обем от работа на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” по обработване на документация и разглеждане на искания и от други общини съществува вероятност той да не може да възстанови исканите от Община Плевен средства в рамките на срока по договора за краткосрочен дълг – 25.10.2021 г.

Предвид тези обстоятелства е необходимо Община Плевен да анексира договора за краткосрочен кредит, като трансформира същия в дългосрочен. По този начин ще се осигури необходимото време за възстановяване от Управляващия органна финалното плащане по проекта и ще се избегне рискътот изпадане в забава при погасяване на поетия краткосрочен кредит.

ПОКАНА

за публично обсъждане относнотрансформиране на поет от Община Плевен краткосрочен дълг в дългосрочен

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Плевен кани местната общност на обществено обсъждане относно трансформиране на поет от Община Плевен от “Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД краткосрочен дълг в дългосрочен.

  1. Предназначение – финансиране на проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01;
  2. Стойност – 2 450 000.00 лева;
  3. Начин на финансиране – дългосрочен общински дълг;
  4. Начин на обезпечаване – с вземанията на Община Плевен по Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“;
  5. Място и дата на провеждане на обсъждането – 27септември 2021 година, понеделник, от 17:00 часа в Зала „Катя Попова“ с административен адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 4;
  6. Материалите по проекта са на разположение в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2, лице за контакт – Мирослав Илиев тел. 064/881 273.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!