BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

МОСВ и партньори от БДДР представиха в Плевен проекта за актуализиране на плановете за управление на водните ресурси

Снимка – пресцентър

Министерството на околната среда и водите представи в Плевен дейностите по актуализиране на Плановете за управление на речните басейни. Екип от Дирекция  „Управление на водите“ на МОСВ, заедно с експертите от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и със съдействието на Международната банка за възстановяване и развитие работят по анализа и оценката на състоянието на водните тела, оценка на въздействието на различни фактори, както и за набелязване на мерки за устойчиво управление на водните ресурси за периода от 2022 до 2027 г.  

Конференцията бе открита от Румелия Петрова, Директор на дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Дунавски район“, кото акцентира върху значимостта на проекта.

Това е третият цикъл по разработване на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) в четирите района за басейново управление у нас, с участието на широката общественост и заинтересованите страни, заяви Мария Арангелова при представянето на проекта. С неговото изпълнение ще постигнем добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите, добави тя.

Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране. Срокът за реализация на проекта е до 2023 г.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ,  а партньори – Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с Международната банка възстановяване и развитие.

Разработването на актуализираните планове за периода 2022-2027 г. включва извършване на проучвания, оценки, анализи и разработки, включително методики, подходи и критерии, необходими за изпълнение на изискванията на европейското и националното законодателство, попълване на пропуските и изпълнение на препоръките на Европейската комисия при оценката на първите и вторите ПУРБ. Това означава да се актуализират характеристиките на повърхностните и подземните водни тела, зоните за защита на водите и да се направи оценка на натиска, въздействието и риска върху тях.

Плановете ще съдържат икономически анализ на водоползването и оценка на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях. На база на получените резултати от прилагането на предишните дейности ще бъдат  актуализирани каталогът и програмите от мерки,  както и методиките,  подходите  и  помощните  средства за разработване на ПУРБ.

Актуализираните 6-годишни планове  за периода 2022-2027 г. са ключов елемент от процеса на управление на водите в България, както по отношение на планирането и изпълнението на мерките за постигане на добро състояние на водните тела, така и в посока на укрепване и разширяване на междусекторното и регионално партньорство в процеса на планиране, подчерта Мария Арангелова.

за управление на речните басейни

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!