BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

За 800 хиляди лева ще подобряват хабитата на червенокоремната бумка, южния подковонос, остроухия нощник и още обитатели на Никополското плато и Персина

Обикновена блатна костенурка. Снимка – Интернет

Кметът на Община Белене Милен Дулев, подписа Договор за изпълнение на проектно предложение №: BG16M1OP002-3.030-0002 “Хабитат – Дунав” по процедура BG16M1OP002-3.030  “Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол”.

Община Белене участва като партньор на Сдружение „Асоциация наука за природата“ – София.

Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове на територията на защитени зони BG0000247 Никополско плато и BG0000396 Персина- част от мрежата Натура 2000, на територията на МИГ Белене-Никопол. Чрез изпълнението на дейностите ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на следните видове: обикнoвена блатна костенурка (Emys orbicularis), червенокоремна бумка (Bombina bombina), голям гребенест тритон (Triturus karelinii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasiii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis).

Част от основните дейности включват:

  • Дейност 1 Провеждане на наблюдение на целеви видове земноводни и влечуги, и техните местообитания;
  • Дейност 2 Провеждане на наблюдение на целеви видове прилепи и техните местообитания;
  • Дейност 3 Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни;
  • Дейност 4 Почистване на инцидентно попаднали отпадъци в границите на местообитанията на целевите видове земноводни и влечуги;
  • Дейност 5 Изпълнение на противопожарни дейности – прочистване на пътища;
  • Дейност 6 Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми;
  • Дейност 7 Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – оформяне на естествени понижения в релефа;
  • Дейност 8 Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали;
  • Дейност 9 Работа със заинтересованите страни;
  • Дейност 10 Изпълнение на мерки за информация и комуникация

Общият бюджет на проекта е 800 000.00 лв.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 38 месеца.

Пресцентър – Община Белене

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!