BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Вера Найденова е избрана за председател на Районен съд – Плевен

Съдийската колегия на ВСС с 10 гласа „за“ избра Вера Найденова за административен ръководител на Районен съд – Плевен. Кандидатурата на Светослава Цонева – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Плевен, получи 4 гласа „за“, а за тази на Тодор Тихолов – съдия в Районен съд – Никопол, не бе заявена подкрепа, съобщават от Пресцентъра на ВСС.

Вера Найденова има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт. През 2007 г. тя става младши съдия в Окръжен съд – Плевен, а от 16.04.2010 г. и към настоящия момент е съдия в Районен съд – Плевен. Кандидатства за административен ръководител, мотивирана от натрупания професионален опит и добро познаване на колектива и неговата работа, с желание да допринесе за утвърждаването на авторитета на Районен съд – Плевен посредством своите организационни качества, умения за работа в екип и позитивен подход. Тя посочва като своя главна цел постигане на достъпно, предвидимо и бързо правосъдие, както и възстановяване на усещането за справедливост в обществото. Набелязаните за нейното постигане мерки включват организиране на обучения за повишаване на професионалната квалификация на съдиите, обособяване на специализирани съдебни състави за разглеждане на дела с участието на деца, организиране на срещи и обучения за съдебните заседатели и други. Предвижда се въвеждане на правила и критерии, при които административният ръководител да изготвя предложения за поощряване и награждаване на магистрати. Тя акцентира на ролята на Общото събрание на съдиите за решаване на текущи въпроси, възникнали в работния процес. За справяне със значително големия брой отводи в съда се предлага, при изготвяне на становище от Етичната комисия, във връзка с атестиране на съдия, да се посочва броят на постановените отводи за периода на атестация. С цел разясняване предимствата на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове, кандидатът се ангажира с провеждане на информационни кампании. Сред основните предизвикателства на предстоящия управленски мандат тя приема намирането на баланс при осигуряване на здравето на съдиите и съдебните служители, и на потребителите на съдебни услуги. Затова предвижда насърчаване на гражданите и техните процесуални представители да ползват услугите на Единния портал за електронно правосъдие, както и провеждането на съдебни заседания чрез видеоконференция.

Въпроси към съдия Найденова поставиха Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, относно приетата от ВСС Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация, доколко СИНС дава обективна оценка на натовареността на магистратите, как административният ръководител може да допринесе за преодоляване неравномерната натовареност между гражданското и наказателното отделение, какво трябва да бъде нормалното натоварване на съдия, както и за работата с модул „Натовареност“ на Единната информационна система на съдилищата. Поискано бе тя да идентифицира другите проблеми на съда, да набележи мерки за решаване на въпроса с многото отводи по дела, да сподели как би реагирала при сигнал от колега, както и даде визия за преодоляване на противоречива съдебна практика на Районен съд – Плевен.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Красимир Шекерджиев, Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на ВАС. Те обърнаха внимание на убедителното ѝ представяне пред Съдийската колегия, показаното детайлно познаване на работата на Районен съд – Плевен, и компетентни идеи за надграждане на неговите постижения. Отбелязано бе, че тя разполага с необходимите знания, умения и енергия за успешен мандат и създаване на нова визия на съда.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!