BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Съветниците преразгледаха свои решения за отдаване на павилиони под наем и ПУП на паркинг

Общински съвет – Плевен, преразгледа три свои решения, приети на заседанието през м. юли тази година – две за отдаване под наем на терени за павилиони, третото – за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план за паркинг на територията на града. И трите решения днес бяха обсъдени отново, след като същите бяха върнати от областния управител на Плевен Мирослав Петров.

Мотивът за повторно обсъждане на първите две е нарушени материално-правни норми при приемането им, за третото – незаконосъобразност поради нарушение на административно-производствените правила при гласуването му.

На заседание на 30.07.2020 г. Общинският съвет прие Решение №271 и Решение №272, и двете за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилиони за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване. Оспорването на въпросните решения е заради записаното в тях условие участниците в конкурсните процедури „да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината…“.

Съгласно законовата процедура Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатите за ново обсъждане актове. След дебат съветниците гласуваха двете върнати решения да бъдат изменени, като от тях отпада спорния текст.Общинските съветници прегласуваха и Решение №291 за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за паркинг, по плана на гр. Плевен.

Съгласно нормативните разпоредби промяна в характера на общинска собственост от публична в частна се извършва с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от 2/3 от община брой съветници. Днес решението бе прието с 32 гласа „за“, 1 „въздържал се“, „против“ няма

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!