«
»
BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Плевен въвежда промени в предоставянето на административно-технически услуги

Във връзка със създадената епидемична ситуация  Община Плевен напомня  на всички граждани, които получават обявления в качествата им на заинтересовани лица в производства по изработване и одобряване на проекти за подробни устройствени планове /ПУП/ и изменения на ПУП, че обявленията с приложени към тях копия на графичната част от проектите са публикувани на Интернет страницата на Община Плевен в раздел „Обяви и съобщения“. Допълнителна информация може да бъде  получена на телефона, посочен в обявлението. Всяко заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, което желае да се запознае с проекта на ПУП или изменение на ПУП на хартиен носител, може да направи това в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, при спазване на установения ред за достъп, след представяне на получения документ „Обявление“. Ще бъде допускан и един придружител-консултант, правоспособно техническо лице.

В Интернет страницата на Община Плевен в раздел „Обяви и съобщения“ започва публикуването на визи за проектиране на строежи по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6, 7 и 8 от ЗУТ, както и за обекти – недвижими културни ценности, за които издаването на виза е задължително. Заинтересованите  физически и юридически лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, на които е съобщено издаването на виза за проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ, могат да се запознаят с приложеното към обявлението сканирано копие на визата в Интернет страницата на Общината и да получат разяснения на телефона, посочен в обявлението.

Община Плевен напомня също на правоспособните лица по ЗКАИИП –п роектанти, както и на лицата, на които е било разрешено да изработят проекти на ПУП, че на основание чл.116а от ЗУТ, във вр. с чл.65, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, плановете се изработват в графичен и цифров вид. Няма да бъдат приемани като окомплектовани внесени  в община Плевен ПУП и изменения на ПУП, които не са представени в цифров вид. Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2MB (.pdf, .jpg и .doc).

Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават по пощата или чрез куриер. Гражданите могат да се запознаят с движението на преписките по извършване на административно-техническите услуги по Интернет – чрез виртуалното деловодство: https://eservices.pleven.bg/service-status/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671  и на телефони: ст. 98 – тел. 064/881280; ст. 85-тел. 064/881291; ст. 87-тел. 064/881265; ст.14 – тел. 064/881344. Гражданите следва да посочват телефон и e-mail за контакти в заявленията за извършване на административно-технически услуги. Справки по телефона ще бъдат правени при наличие на регистрирано заявление за изпълнение на определена техническа услуга. Извършването на консултации и справки в работните помещения е преустановено.

Във връзка със създалата се ситуация дирекция „Устройство на територията“ ще осигури изпращане от електронна поща: gradoustroistvo@pleven.bg на сканирани копия на издадени административни  актове след влизането им в сила. Гражданите могат да получат своя оригинал чрез лицензиран пощенски оператор, което следва да бъде посочено в заявлението за съответната техническа услуга. При нежелание да се ползва предоставената възможност, документът може да бъде получен в оригинал с мокър печат в ЦОАГ  при спазване на създадената организация за достъп в помещението на пл. „Възраждане“ № 4 /зала „Катя Попова”/.

При работа на Общинския експертен съвет по устройство на територията в неприсъствен режим /дистанционна работа/ ще бъдат разглеждани ежеседмично внесените за приемане проекти на ПУП и изменения на ПУП. Препоръчваме на възложителите на инвестиционни проекти да се възползват от възможността да заявяват за съгласуване и одобряване от Главния архитект на Община Плевен инвестиционни проекти, придружени с комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, съставен от регистрирана фирма – консултант, в съответствие с възможността, която е предвидена в чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!