BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Заседанията на постоянните комисии в Общинския съвет предстоят другата седмица

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседание следващата седмица – на 26 и 27 октомври /понеделник  и вторник/, в Заседателната зала на Община Плевен. Всички комисии ще заседават при спазване на разписаните противоепидемични мерки и указания.   

26 ОКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков заседава от 13,30 ч. по дневен ред от 23 точки. Комисията ще обсъди две предложения за кандидатстване на Община Плевен с проекти за ремонт на обекти по проект „Красива България“ 2021 г. – ремонт в ДЯ „Чайка“ и на волейболната зала в града. Ще бъдат разгледани и промени в предходни решения на местния парламент – решението за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ и за сключване на договор с ФЛАГ за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг. Сред останалите точки са: предложение за разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от общината; предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения; информация от „Инжстрой” ЕООД относно финансовото състояние на дружеството; анализ и отчет от „Тибор“ ЕАД за дейността на фирмата към 30.09.2020г.

ПК по „Стопанска политика и транспорт” с председател Христослав Михайлов заседава в понеделник от 14,30 ч. Съветниците в състава на Комисията ще разгледат предложени промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, както и предложение за временно спиране на изпълнението на курсове от общинската транспортна схема. На заседанието ще бъде представен и отговор от общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ във връзка със запитване за промяна на разписанието на линия №44 и отговор от фирмата по постъпила преписка.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 15 точки. Сред предложенията, които ще стоят на вниманието на комисията, са: даване съгласие за предоставяне под наем на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г. и определяне цена за ползването на тези имоти; получаване на разрешително за водовземане от яз. „Горни Дъбник“ чрез съществуващ промишлен водопровод; предложение за отдаване под наем за срок от пет години за разполагане на билбордове по бул. „Данаил Попов“; предложения за продажби на общински недвижими имоти; др.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” с председател Свилен Трифонов е насрочила заседанието си за 15,30 ч. по дневен ред от шест точки. Ще бъде обсъден нов Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, и разгледано предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от общината. Дневният ред включва още обсъждане на преписка от НЧ „Съгласие – 1869“, гр. Плевен относно преместването на РЕКИЦ „Читалища“ и отговор от кмета на Общината по същата тема.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 16,00 ч. по две предложения. Комисията ще разгледа предложението за кандидатстване на Общината с проект за основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“ по проект „Красива България“ 2021 г. Ще бъде представен и отговор от кмета във връзка с писмо от Сдружение „Аутизъм днес“ за разкриване на нови социални услуги в общината. И този месец Комисията ще разгледа преписки за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми от общината, постъпили до 21.10.2020 г.

ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” с председател  Цветелин Горанов заседава от 17,00 ч. На заседанието ще бъде представено предложение за промяна в наименованието на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен и предложението за приемане на нов Правилник за дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца. Комисията ще разгледа и искането за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община Плевен, както и това за отдаване под наем на чести от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения. В дневния ред влизат и няколко преписки, постъпили до Общинския съвет относно проблеми, касаещи дейността на читалищата в общината.

27 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” с председател инж. Йордан Василев се събира от 11,00 ч. по дневен ред от 12 точки. Комисията ще обсъди: предложение за получаване на разрешително за водовземане от яз. „Горни Дъбник“ чрез съществуващ промишлен водопровод; предложение за учредяване право на строеж за изграждане на магазин за хранителни стоки върху общински поземлен имот; проекти за изработване и изменения на подробни устройствени планове.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” с председател Йордан Грижов заседава във вторник от 16,00 ч. Комисията ще обсъди предложения за създаване на Общински туристически информационен център и за кандидатстване на Община Плевен с проект за ремонт на зала „Волейбол“ в съществуваща сграда за външно финансиране по проект „Красива България“ 2021 г.

ПК по „Обществен ред и сигурност” с председател Николай Маринов се събира от 16,30 ч., за да обсъди предложения Общински план за защита при бедствия.

Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец октомври 2020 – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-oktomvri-2020-g

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!